O nama

Trgovački sud u Varaždinu je 27. siječnja 2017. godine donio rješenje (broj Tt-16/6149-2) temeljem kojeg se u sudski registar istog suda upisuje odvajanje s preuzimanjem na način da se društvo Komunalac d.o.o. dijeli i prenosi dio imovine na subjekt upisa i izmjene izjave pod tvrtkom/nazivom Koprivnica opskrba – opskrba plinom d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15, MBS: 070145446, OIB: 95088635493.

Tvrtka Koprivnica opskrba – opskrba plinom osnovana je zbog provođenja odvajanja gospodarske djelatnosti opskrbe plinom, u skladu s odredbama članka 550a. do članka 550r. Zakona o trgovačkim društvima te nakon provedenog odvajanja s preuzimanjem, kao sveopći pravni sljednik osnivača, samostalno obavlja djelatnost opskrbe plinom i druge povezane djelatnosti u skladu sa Zakonom o tržištu plina.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je 10. veljače 2017. godine (rješenje Klasa: UPI 034-02/08-13/02, Ur. broj 371-01/17-05) prenijela dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom važeće do 10. srpnja 2023. godine (reg. br. 010036309-0387/08), s društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. na društvo Koprivnica opskrba – opskrba plinom.

Kupoprodajna transakcija između društava Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. i tvrtke RWE Hrvatska d.o.o. završena je 26.04.2017., čime je RWE postao vlasnikom 75 posto udjela u društvu Koprivnica opskrba – opskrba plinom.

Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu (broj: Tt- 17/1986-2) od 10.05.2017. u sudski registar upisani su novi članovi Uprave Koprivnica opskrbe – opskrbe plinom: Zoran Miliša, predsjednik Uprave i Marjan Vugrinec, član Uprave.

Tvrtka RWE Hrvatska dana 19.12.2019. potpisala je s Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o. kupoprodajni ugovor o kupnji preostalih 25 posto udjela u društvu Koprivnica opskrba – opskrba plinom, čime je postala stopostotni vlasnik društva.

Tvrtka RWE Hrvatska dana 24.12.2019. promijenila je ime u E.ON Hrvatska.